Logo GOPS Ręczno

Klauzula RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z obowiązującymiod dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), znanego powszechnie jak RODO, poniżej zamieszczamy informacje
o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza różne kategorie danych osobowych w różnych celach i w zależności od tych celów mogą mieć zastosowanie różne sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne do ich przetwarzania oraz różne okresy przechowywania danych.

Informacje zawarte poniżej mają charakter ogólny, a bardziej szczegółowych informacji udzielamy każdorazowo w przypadku realizacji poszczególnych działań związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, tel. 44/ 781 38 18 , e-mail: recznogops@interia.pl , reprezentowany przez Kierownika GOPS.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • realizacja ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z przyznawaniem świadczeń i pomocy wszystkim osobom uprawnionym;

 • realizacja ustawowych zadań Gminy Ręczno powierzonych na mocy umowy do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 • rekrutacja pracowników;

 • realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin oraz obowiązków podatkowych;

 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;

 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;

 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów
  o archiwach.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
W zależności od celu przetwarzania stosowane są różne podstawy prawne przetwarzania. Najczęściej podstawę prawną stanowić będą:

 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit c RODO) , w tym wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.);

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.);

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1111 ze zm.);

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz.554 ze zm.);

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z zm.);

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2007 r. poz. 2092 ze zm.);

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.);

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.);

- ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

- innych ustaw dla zadań powierzonych GOPS przez Gminę;

- innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych Administratora.

 

 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • zgoda osoby, której dane dotyczą ( art. 6 ust. 1 lita RODO), w sytuacji gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy. 

 

W przypadku każdego z celów przetwarzania udzielane są Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o celach, podstawach prawnych przetwarzania, okresie przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach.

Kto może przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez personel, upoważniony do przetwarzania danych oraz zobowiązany do zachowania wszelkich przetwarzanych danych w poufności.

W przypadku jeśli Państwa dane przetwarzane są w imieniu GOPS przez inne podmioty obowiązują te same zasady – do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • podmioty realizujące zadania na rzecz i w imieniu GOPS, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zapewniające właściwy poziom ochrony danych i dopuszczające do przetwarzania wyłącznie osoby upoważnione
  i zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy;

 • inne podmioty współpracujące z GOPS, o ile współpraca ta i realizowane zadania wymagają przekazywania danych, a podmioty te posiadają odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

W większości przypadków dane przetwarzane będą tak długo jak przewidują to przepisy prawa. O ile jest to możliwe, szczegółowe informacje o długości czasu przetwarzania przekazywane są Państwu w szczegółowych klauzulach informacyjnych, przygotowywanych dla rożnych celów przetwarzania.

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, dane przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania, które realizowane było przed cofnięciem zgody.

 

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługują Państwu następujące prawa, wynikające z przepisów RODO:

 

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;

 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzamy w oparciu o jej udzielenie;

 • prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy Państwa dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu?

 

Państwa dane nie są wykorzystywane przez GOPS w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Kontakt do Inspektora ochrony danych

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można się także skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych p. Małgorzatą Kociniak pod adresem e-mail: mkconsulting@onet.eu zatrudnionym w GOPS Ręczno.

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.