Logo GOPS Ręczno

News

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

01.04.2019

GOPS.021.3.2019

 

Zarządzenie Nr 3.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

z dnia 29 marca 2019

 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie.

 

 

 

 

Na podstawie art 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz 1260, 1669 ) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1. Ogłasza się nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie w wymiarze 1/2 etatu od dnia 1 maja 2019 r.

 

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, które to zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, Urzędu Gminy Ręczno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno w zakładce „Ogłoszenia o konkursach”.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia

Nr 3.2019

Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

z dnia 29.03.2019r

 

OGŁOSZENIE

o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego

 

1.Warunki pracy na stanowisku:

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie

ul. Piotrkowska 5, 97 -510 Ręczno, tel. 44 781- 38-18

- praca przy komputerze

2. Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas oznaczony, a po jego upływie, w przypadku pozytywnego egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - na czas nieoznaczony,

Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 maja 2019 r.

3.Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)

4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
(zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych - Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z pózn. zm.):

 • obywatelstwo państwa członkowskiego pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

 • nieposzlakowana opinia,

 • osoba musi spełniać jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet),

 • znajomość obsługi programów obsługujących kadry i płace oraz budżet ,

 • znajomość ustaw:

- o finansach publicznych,

- o rachunkowości,

 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, prawa zamówień publicznych,

 • znajomość zasad współpracy z PFRON,

 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,

 • praktyczna znajomość regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisów z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych i ZUS ,

 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 • praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, naliczania i rozliczeń w zakresie sprawozdawczości do urzędów skarbowych, statystycznych i ZUS, znajomość programu Płatnik – ZUS,

6. Zakres zadań:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki,

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostki,

 • prowadzenie spraw płacowych pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS, zeznań podatkowych – miesięcznych i rocznych,

 • prowadzenie kartotek i dokumentacji dotyczącej zasiłków pielęgnacyjnych, macierzyńskich, opiekuńczych, chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych,

 • przygotowywanie zestawień z list wynagrodzeń potrzebnych do księgowania (ZUS, podatek, potrącenia i inne),

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, zgłaszanie zmian dotyczących danych osobowych pracowników i ich rodzin,

 • sporządzanie imiennych raportów o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u.

7. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. Oświadczenia: a) o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego, d) oświadczenie, że nie był/była karany/na zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 7. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia (dopuszcza się zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu ) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego nie później niż 1 miesiąc przed terminem złożenia oferty. 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 9. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.

10. Termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2019 r. włącznie, do godziny 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz oferty niezawierające kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz.12.00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie, Urzedu Gminy Ręczno, stronie internetowej www.reczno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.reczno.pl)

10. Informacja RODO od Pracodawcy/Administratora danych dla osób składających CV

Osoby składające CV do rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie proszone są o umieszczenie pod CV podpisanej zgody o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Przedborska 5, 97-510 Ręczno, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.

Jednocześnie informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Przedborska 5, 97-510 Ręczno.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych pod adresem e-mail: mkconsulting@onet.eu lub pisemnie na adres Administratora.

Część danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) w Pani/Pana CV, jest przetwarzanych w oparciu o przepisy prawa (Kodeks pracy) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do rozstrzygnięcia rekrutacji.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej, a także profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

http://www.bip.reczno.pl/index.php?id=294&a=600&n_id=777

 

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.