Logo GOPS Ręczno

News

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - ASYSTENTA RODZINY

11.06.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

ogłasza nabór na stanowisko pracy Asystent Rodziny

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Liczba stanowisk – 1
Umowa na czas określony : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

c)wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608).

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) równowaga emocjonalna,

c) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne,

d) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku,

e) odporność na stres,

f) odpowiedzialność,

g) asertywność,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

j) obsługa komputera.

k) prawo jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych.

 

3. Główne obowiązki.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,

e) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

f) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pomoc w poszukiwaniu pracy,

g) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

h) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

i) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

j) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

k) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

l) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

m) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

n) poradnictwo świadczone dla kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

o) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

p) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny (opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych): „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie”,

b) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kopie świadectw,

d) dokumenty potwierdzające wykształcenie,

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienia na danym stanowisku pracy,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

i)oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

5. Dane osobowe - klauzula Informacyjna:

Dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno;

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ośrodku: Małgorzata Kociniak, e-mail: mkconsulting@onet.eu

 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie.

 4. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji w ramach niniejszego naboru.

 6. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Ośrodka oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.

 7. Kandydat ma prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych, a także prawo do przeniesienia danych : żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy inspektora ochrony danych, podany powyżej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych ( art.6 ust.1 lit .a RODO)

 10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

6. Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (20 godz. tygodniowo).

 2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

 3. Przewidywana ilość rodzin objętych asystenturą – 5 .

 4. Asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 5. Asystentowi rodziny będzie przysługiwał ryczałt z tytułu używania samochodu osobowego do celów służbowych w ramach umowy o pracę.

 6. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1) I Etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne: osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

2) II Etap : test kwalifikacyjny z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie , ul. Piotrkowska 5, w pok. nr 7.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS Ręczno i na stronie internetowej Ośrodka www.gops.reczno.pl

7. Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem: „Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny " osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul. Piotrkowska 3, 97-510 Ręczno w terminie do 19 czerwca 2019r. do godziny 14.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Ręczno dnia 2019-06-10


                                                                       Kierownik
                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie
                                                                                    Elżbieta Krawczyk


Oświadczenia_kandydata_o_stanie_zdrowia

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie.

Klauzula_RODO

Oświadczenia

Oświadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pełni_praw_publicznych


 

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.