Logo GOPS Ręczno

News

Pomoc Żywnościowa 2019

17.07.2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, we współpracy z Fundacją Poranek, wydaje skierowania do odbioru paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny, które spełniają poniższe warunki:

1. dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie,

A TAKŻE

2. znajdują się w trudnej sytuacji życiowej t.j. przynależą do jednej z grup:

a. bezdomni

b. niepełnosprawni

c. migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

d. pozostałe grupy odbiorców dotknięte jedną z poniższych sytuacji:

1. sieroctwo

2. bezrobocie

3. długotrwała lub ciężka choroba

4. przemoc w rodzinie

5. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

6. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

7. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

8. trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

9. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

10. alkoholizm lub narkomania

11. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

12. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Aby otrzymać pomoc w ramach Programu należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie do dnia 26 lipca 2019 roku, gdzie dostępne są niezbędne formularze i bliższe informacje na temat możliwości uzyskania tej formy wsparcia.

Telefon kontaktowy: 44 781 38 18.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie

/-/ Elżbieta Krawczyk

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.