Logo GOPS Ręczno

News

News zdjęcie id 143

Zapytanie ofertowe

23.12.2019

Zapytanie ofertowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

 

OPS.1.12.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Ręczno.

 

CPV:85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego

Nabywca: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97 – 510 Ręczno, NIP: 771 10 75 533,

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie Piotrkowska 5 97-510 Ręczno

 

2. Tryb udzielania zamówienia. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1986 ze pożn. zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Ręczno. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 4 osób. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 40%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: powiat piotrkowski, radomszczanski, bełchatowski

 

4. Termin wykonania usługi: Usługa ciągła od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, 3)pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia, oraz

4) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. .1507 t.j. ze zm. ).

 

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

8. Kryteria oceny oferty: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie, ul.Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno . Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: recznogops@interia.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „OFERTA CENOWA” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia”. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 

                                                                                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                   w Ręcznie

                                                                                                                                                            Elzbieta Krawczyk

 

 

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego GOPS w Ręcznie z dnia 19.12.2019 r.- OFERTA CENOWA

/_portals_/gops.reczno.pl/CKFiles/Załącznik_1.odt

 

2 . Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego GOPS w Ręcznie z dnia 19.12.2019 r.- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

/_portals_/gops.reczno.pl/CKFiles/Załącznik_2.odt

 

 

 

Zapytanie ofertowe- pełna treść:

/_portals_/gops.reczno.pl/CKFiles/zapytanie_ofertowe_schronienie1.pdf

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.